google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 1

01. กระดูก 300 ท่อน 1 [39:45]

02. กระดูก 300 ท่อน 2 [40:44]

03. กองทุกข์ [31:05]

04. ก้อนอสุภะ [29:05]

05. กามคุณิ [41:03]

06. กาย เวทนา จิต ธรรม [36:35]

07. กายเป็นเพียงธาตุ 4 [39:53]

08. กายมีจิตครอง [37:40]

09. การจดจําคําสั่งสอน [46:26]

10. การบูชาด้วยการภาวนา [38:08]

11. การปฏิบัติภาวนา [24:50]

12. การภาวนาเบื้องต้น [38:24]

13. การอดทนทำให้ได้ปัญญา [27:21]

14. กำหนดเห็นความตาย [31:12]

15. กิเลส [34:51]

16. กิเลสเป็นของละได้ [32:35]

17. กิเลสเป็นปัจจัยให้เกิด [23:19]

18. กิเลสมาร [31:18]

19. กิเลสมาร สังขารมาร ขันธมาร [30:51]

20. กิเลสอยู่ที่ใจ [28:10]

21. กินแล้วนอนเหมือนสุกร [40:13]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 2

01. เกิดมาได้อะไร [29:15]

02. เกิดมาเป็นทุกข์ [32:42]

03. เข้าถึงธรรม [29:16]

04.เข้าพรรษา ๙ ก.ค. ๒๒ [44:57]

05. เจตนาที่เป็นบุญ [30:42]

06. เชือกผูกคอ - บอผูกศอก [37:10]

07. เดินทางผิด [18:38]

08. เตือนใจให้มีสติทุกเวลา [22:58]

09. เตือนจิตกิเลสที่ประมาทมัวเมา [46:51]

10. เตือนตน [24:03]

11. เตือนนักภาวนา [29:14]

12. เทศน์วันปวารณาออกพรรษา [50:29]

13. เพราะเชื่อกิเลส [31:08]

14. เพียรปฎิบัติภาวนา [36:10]

15. เมตตาธรรม [29:54]

16. เลิกละบาปประกอบบุญ 2 [28:57]

17. เส้นทางสู่ความสุข [31:15]

18. เห็นโทษในการเกิด [32:50]

19. เห็นแจ้งด้วยปัญญา [25:14]

20. เห็นมรณะภัย [31:15]

21. เอาใจมาเก็บไว้ที่ปลอดภัย [26:38]

22. เอาใจสอนใจ [29:49]

23. เอาใจภาวนา 2 [29:34]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 3

01. เอาคุณพระพุทธเจ้ามารำลึกในใจ [21:23]

02. เอาอุบายสั่งสอนจิต [29:47]

03. เอาชนะกิเลสในใจ [31:23]

04. เอาอุบายละกิเลส [37:12]

05. เอาตายสู้ 1 [39:08]

06. เอาตายสู้ 2 [42:46]

07. แก่นธรรมอยู่ในแก่นใจ [22:03]

08. แนวทางปฏิบัติ 15 มิ.ย. 26 [41:33]

09. แนวทางฝึกฝนอบรมตน [35:18]

10. แร่ทองคํา [40:02]

11. โมหะสมาธิ [42:23]

12. โรคหัวใจอ่อน [30:05]

13. โลกเรานี้ไม่เที่ยง [29:36]

14. โลกวิทู รู้แจ้งโลก [43:13]

15. ใจเป็นกลาง [14:43]

16. ใจกลัวกิเลส้ [45:39]

17. ใจดวงเดียว [29:09]

18. ใจภาวนา [36:33]

19. ใจสงบแล้วสบาย [30:36]

20. ในพรรษาฆ่ากิเลสให้ตาย [29:06

21. ให้ใจอยู่กับพุทโธ [35:49]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 4

01. ใจสงบแล้วเบิกบาน [31:16]

02. ให้ใจอยู่กับสติ [28:05]

03. ให้จิตระลึกถึงลมเข้าออก [41:18]

04. ให้นึกถึงความตายเสมอ [32:42]

05. ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า [33:32]

06. ให้วางเฉยเหมือนแผ่นดิน [31:15]

07. ไม่คิดอิจฉา พยาบาท [35:44]

08. ไม่ต้องรอพระศรีอารย์ [30:21]

09. ไม้ตาย [19:56]

10. กลัวความตาย [19:40]

11. กายคตาสติภาวนา [36:50]

12. การปฏิบัติบูชา [29:46]

13. กิเลสไหม้กายวาจาจิต [33:51]

14. กิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมา [29:37]

15. ของเก่าเข้าใจว่าของใหม่ [42:22]

16. ของกลางโลก [32:27]

17. ของสมมุติ [26:41]

18. คนตาบอดคลำช้าง [32:02]

19. ขัดจิตด้วยสมาธิ [23:03]

20. ขันธมาร [31:08]

21. คนใจเบา [39:39]

22. คนใจบาป [20:03]

23. คนจนใจ จนตัว [29:34]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 5

01. คนตาบอดจูงคนตาบอด [46:28]

02. ความเพียร [42:57]

03. ความเพียรคือทางสู่ความสำเร็จ [28:07]

04. ความโกรธเหมือนไฟ [46:27]

05. ความตายเตือนตน []15:24]

06. ความตายต้องเข้าถึงทุกคน [23:58]

07. ความตายประมาทไม่ได้ [37:28]

08. ความตายมีอยู่ตลอดเวลา [50:29]

09. ความทุกข์ [28:15]

10. ความประมาทมัวเมา [30:53]

11. ความสุขในพระนิพพาน [29:16]

12. คุณงามความดี [44:03]

13. คุณพระเป็นที่พึ่ง [01:01:40]

14. คุณพระรัตนตรัย [36:40]

15. จงทำจิตใจให้แน่วแน่มั่นคง [48:21]

16. จงยกจิตใจให้สูงขึ้น [36:37]

17. จงห่วงตนเอง [29:49]

18. จักรพัตราธิราช [29:26]

19. จิต 2 ดวง [30:44]

20. จิตเป็นธาตุนามธรรม [31:06]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 6

01. จิตเห็นผิด [19:48]

02. จิตใจดวงผู้รู้อยู่ [42:17]

03. จิตไม่เอาถ่าน [28:03]

04. จิตไม่ปล่อยวาง [31:14]

05. จิตดวงผู้รู้ [26:29]

06. จิตประมาทเหมือนคนตาบอด [38:59]

07. จิตผู้รู้ [40:25]

08. จิตมาอาศัยร่างกายตัวตน [44:54]

09. จิตยึดถือเป็นทุกข์ [29:53]

10. จิตสงบกายสบาย [29:52]

11. จิตสังขาร - จิต [43:35]

12. จิตหลงผิด [39:43]

13. ชีวิตเกิด-ตายตลอดเวลา [26:36]

14. ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ [19:20]

15. ชีวิตเป็นของน้อย [37:47]

16. ชีวิตเป็นของสั้น [15:45]

17. ณ ที่นี้จึงเป็นสุข [23:03]

18. ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายใน [40:16]

19. ดวงประทีปส่องทาง [39:57]

20. ดับไฟกิเลส [24:02]

21. ดับอวิชชา [24:33]

22. ดับกิเลสในใจให้ได้ [17:18]

23. ดี- ชั่ว กิเลสพลิกแพลง [34:40]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 7

01. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน [27:42]

02. ต้องรู้จักปล่อยว่าง [37:53]

03. ตั้งใจภาวนา [23:04]

04. ตั้งใจมั่นไม่ย่อท้อ [31:20]

05. ตั่งมั่นในธรรม [34:50]

06. ตั้งสติระวังจิต [45:21]

07. ตัณหาไม่มีที่พอ [30:59]

08. ตัณหาระงับสังขาร [20:34]

09. ตัวกิเลส [29:35]

10. ตาบอด - หูหนวก [30:48]

11. ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจ [30:11]

12. ตายได้ตลอดเวลา [21:19]

13. ตายได้ทุกเวลา [29:01]

14. ตายทุกวัน [42:14]

15. ตายมาจากเกิด [33:08]

16. ตายอยู่ทุกขณะเวลา [45:47]

17. ถ้ำผาปล่องที่ภาวนา [29:15]

18. ทรมานจิตกิเลส [30:26]

19. ทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจ [25:14]

20. ทางออกจากทุกข์ [25:38]

21. ทาน ศีล ภาวนา [25:13]

22. ทานบารมี [30:26]

23. ทำแต่ความดี [31:08]