google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 8

01. ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน [20:18]

02. ทำใจให้นิ่งเป็นดวงเดียว [41:34]

03. ทำใจให้มีความสงบ [44:46]

04. ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน [20:22]

05. ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว [25:04]

06. ทำบุญวันเกิดหลวงปู่สิม [31:01]

07. ทำอะไรต้องอาศัยศรัทธา [29:06]

08. ที่นี่เป็นสุข [22:52]

09. ทุกข์เป็นของจริง [35:40]

10. ทุกขเวทนา [28:05]

11. ทุกข์ในกาย - จิต [26:32]

12. ทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา [28:24]

13. ทุกขสัจ [29:21]

14. ทุกขังอริยะสัจจัง [25:39]

15. ทุกอย่างมีเกิดแล้วดับไป [33:04]

16. ทุกอย่างรวมลงที่ใจ [29:51]

17. ธรรมโอสถ - ยาพระพุทธเจ้า [35:11]

18. ธรรมปฎิบัติ [52:05]

19. ธรรมยังมีอยู่ [52:05]

20. ธรรมวันทอดกฐินปี 2526 [39:05]

21. ธรรมวันออกพรรษา [34:53]

22. ธรรมะมีอยู่ที่ปัจจุบัน ไม่ชัด [22:45]

23. นะโมเทอดทูนสูงสุด [43:12]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 9

01. นอนรอหาความตาย [29:24]

02. นอนหลับก็ตายได้ [23:12]

03. ปวารณาออกพรรษา [50:39]

04. นักภาวนากลัวตาย [54:00]

05. นั่งกรรมฐานอย่าท้อแท้ [34:32]

06. นั่งอยู่ก็ตายได้ [23:36]

07. นิพพาน - พุทธศาสนา [34:44]

08. นิพพานไม่มีข้องไม่มีเต็ม [37:10]

09. นิวรณ์ [30:05]

10. นึกถึงความตาย [30:44]

11. นึกถึงความตายทุกลมหายใจ [24:31]

12. บวชกาย บวชใจ [44:16]

13. บาปเหมือนไฟ บุญเหมือนนํ้า [29:09]

14. บาปบุญให้ผลตลอดเวลา [39:22]

15. บารมี 10 [39:03]

16. บุญภาวนาคุณพระพุทธเจ้า [16:21]

17. ปฏิบัติภายในกาย [42:36]

18. ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า [24:09]

19. ปฏิบัติภาวนา [25:49]

20. ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น [41:00]

21. ประวัติถํ้าผาปล่อง [25:36]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 10

01. ปล่อยให้จิตใจหลงตามกิเลส [30:59]

02. ปฏิบัติให้รู้จริง [39:35]

03. ปฏิบัติไม่จริง [30:46]

04. ปัจจุบันธรรม [35:50]

05. ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร [43:20]

06. ปัญญาบารมี [29:26]

07. ป่าช้าในกาย [34:34]

08. ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญ [37:47]

09. ผู้ประมาทเหมือนคนตาย [42:52]

10. พญามัจจุราช [37:00]

11. พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ [36:04]

12. พระพุทธเจ้าสอนให้ทำ [30:21]

13. พระพุทธเจ้าสอนให้ละ [39:02]

14. พระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้ง [30:46]

15. พระพุทธคุณ [27:09]

16. พระพุทธรูป [30:41]

17. พระอริยะ [17:03]

18. พละ 5 [37:54]

19. พิจารณากระดูก 300 ท่อน [43:27]

20. พุทโธ [33:44]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 11

01. พุทธเมตตา [29:37]

02. พุทธโอวาท [36:02]

03. พุทธคุณ [15:11]

04. พุทโธให้อยู่ในใจ [31:19]

05. พุทโธ - จิตผู้รู้ [41:44]

06. พุทโธอยู่ในใจ [28:48]

07. พุทโธอยู่ที่ใจ [29:06]

08. พุทโธใจเป็นใหญ่ [40:33]

09. ฟังแล้วต้องปฏิบัติ [22:20]

10. ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา [46:11]

11. ภพ-ชาติ [24:56]

12. ภาวนาเตือนตนทุกเวลา [22:53]

13. ภาวนาเป็นยอดธรรม [32:50]

14. ภาวนาแบบครั้งเดียว [30:27]

15. ภาวนาในจิต [34:26]

16. ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน [32:55]

17. ภาวนาให้จิตตั้งมั่น [26:56]

18. ภาวนาให้รู้แจ้ง [34:47]

19. ภาวนาก่อนตาย [41:39]

20. ภาวนาฆ่ากิเลส [47:14]

21. ภาวนาจนเลยตาย [41:36]

22. ภาวนาตายเตือนตนทุกเวลา [30:39]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 12

01. ภาวนาทุกลมหายใจ [41:11]

02. ภาวนาละความหลง [29:43]

03. ภาวนาล้างใจให้สะอาด [38:37]

04. ภาวนาสู้หนาว [30:40]

05. ภาวนาที่ปัจจุบัน [29:23]

06. ภาวนารู้แจ้งในจิต [30:52]

07. มรณะกรรมฐาน [47:08]

08. มรณะ (3) [28:28]

09. มรณะกรรมฐาน 1 [41:08]

10. มรณะกรรมฐาน 2 [27:02]

11. มรณะกรรมฐาน 3 [59:20]

12. มรณะคือความตาย [23:58]

13. มรณะภัย [46:31]

14. มรรคผลนิพพานก็อยู่ในปัจจุบัน [31:13]

15. มรรคผลนิพพานต้องทำเอง [20:31]

16. มัชฌิมาปฏิปทา [24:51]

17. มารกิเลส [27:34]

18. มีจิตใจเมตตา [30:43]

19. มีสมาธิตั้งมั่น [27:52]

20. รวมเข้ามาภายใน [23:45]

21. รวมจิตใจให้เป็นดวงเดียว [36:47]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 13

01. รวมจิตให้ตั้งมั่น [29:31]

02. รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน [31:19]

03. ร่างกายเป็นของเน่าเหม็น [31:08]

04. รีบเร่งภาวนา [25:21]

05. รุกขมูลร่มไม้เป็นเสนาสนะ [35:42]

06. รู้แจ้งแล้วละ [27:32]

07. รู้จำเพาะจิต [32:18]

08. รู้ที่ไหนตั้งที่นั้น [13:46]

09. รูป - นามไม่เที่ยง [31:32]

10. รู้อยู่ที่กาย วาจา [24:47]

11. ลมไม่เข้า ออก ก็ตาย [34:08]

12. ลิงหลงเงา [28:22]

13. ลืมว่าเราไม่ตาย [28:15]

14. วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่ [36:29]

15. วิชาใจเป็นวิชาลึกลับ [22:14]

16. วิริเยนทุกขมัตเจติ - ความเพียร [48:56]

17. วิริยะ-ขันติ-บารมี [43:14]

18. ศรัทธา 3 [38:42]

19. ศรัทธาความเชื่อ [33:29]

20. ศรัทธาหัวเต่า [30:46]

21. สงบในจิต [31:17]

22. สงบกายวาจาใจ [29:13]

23. สงบใจละความโกรธ [29:15]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 14

01. สติปัฎฐาน [46:47]

02. สติปัฎฐาน [46:40]

03. สติเฉพาะหน้า [35:23]

04. สติมีความสัมผัสต่อการภาวนา [22:59]

05. สมบัติของแผ่นดิน [29:41]

06. สว่างด้วยปัญญา [29:41]

07. สอนเริ่มสนใจทำบุญภาวนา [39:27]

08. สอนใจตนเอง [26:59]

09. สอนให้สงบตั้งมั่น [35:29]

10. สบายจิตก็รู้ ไม่สบายจิตก็รู้ [47:16]

11. สังขาร เกิด ดับ [31:11]

12. สัจจะอธิฐาน [48:23]

13. สุข - ทุกข์ให้ผลทุกเวลา [26:33]

14. สุดยอดของศาสนา [23:57]

15. สู้ความตายไม่ได้ [19:38]

16. หนีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ได้ [53:02]

17. หม้อไฟแดงอยู่ที่ปาก [29:36]

18. หลงไปตามอาการภายนอก [42:10]

19. หลงผิดคิดว่าเป็นตัวตน [48:09]

20. หลบไม่พ้น[18:41]

21. หลักใจ [31:03]

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 15

01. หลักการภาวนา 1 [40:53]

02. หลักการภาวนา 2 [14:52]

03. หลักการภาวนา 3 [47:06]

04. หลักอนิจจัง [24:43]

05. หลับตานึกภาวนาในใจ [31:04]

06. อนัตตลักษณะ [30:41]

07. อานาปานุสสติกรรมฐาน [29:16]

08. อบรมธรรมะคณะผ้าป่า [33:47]

09. อบรมสมาธิภาวนา [46:27]

10. อภัยทาน [33:00]

11. อย่าเลี้ยงกิเลส [33:10]

12. อย่าได้หลงใหลกับสิ่งใด ๆ [30:27]

13. อย่าท้อถอยกับความเพียร [31:15]

14. อย่าประมาท [31:05]

15. อย่าประมาทในการสร้างความดี [46:12]

16. อย่าสำคัญผิด [26:03]

17. อรหันต์ในปากเสือ [37:37]

18. อวิชชา-ตัณหา-อุปาทาน [17:11]

19. อิมิชาติ-หนอนกินคูถ [45:21]

20. อุเบกขา [47:32]

21. อุบายธรรมภาวนาละกิเลส [32:48]