google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 บรรยาย

01. ให้ใจอยู่กับสติ [28:05]

02. รีบเร่งภาวนา [25:21]

03. ตายได้ทุกเวลา [29:02]

04. ภาวนาก่อนตาย [41:40]

05. เห็นโทษในการเกิด [32:51]

06. ภาวนาตายเตือนตนทุกเวลา [30:39]

07. ทุกขเวทนา [28:06]

08. กายคตาสติภาวนา [36:50]

09. โลกเรานี้ไม่เที่ยง [29:27]

10. จิตไม่ปล่อยวาง [31:15]

11. ภาวนาที่ปัจจุบัน [29:24]

12.ให้วางเฉยเหมือนแผ่นดิน [31:16]

13. รู้แจ้งแล้วละ [27:33]

14. ภาวนาเตือนตนทุกเวลา [22:53]

15. สังขาร เกิด ดับ [31:11]

16. รู้อยู่ที่กาย วาจา [24:48]

17. ตายอยู่ทุกขณะเวลา [45:47]

18. กิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมา [29:38]

19. หลักใจ [31:03]

20. มรณะกรรมฐาน [47:09]

21. สติมีความสัมผัสต่อการภาวนา [22:59]

22. ภาวนาล้างใจให้สะอาด [38:37]

23. สัจจะอธิฐาน [48:23]

24. รู้ที่ไหนตั้งที่นั้น [13:47]

พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุด ธรรมปฏิบัติ

01. อัฏฐิกัง กระดูก 300 ท่อน

02. การจดจำธรรมคำสั่งสอน

03. ปรารภความเพียร

04. ภาวนาแบบครั้งเดียว

05. คุณพระรัตนตรัย

06. คนตาบอด จูงคนตาบอด

07. หลักการปฏิบัติภาวนา

08. คนใจเบา

09. จิตหลงผิด

10. ความเพียร 1

11. กายเป็นเรือนของจิต

12. ศรัทธา 3

13. ตั้งใจทำจริงปฏิบัติจริง

14. วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู่

15. โลกวิทู รู้แจ้งโลก

16. ตายทุกวัน

17. เทพเทวดามีจริง

18. ปัญญาเห็นแจ้งในสังขาร

19. ความเพียร 2

20. ดวงประทีปส่องทาง

21. อุบายภาวนาละกิเลส

22. ภาวนามัย

23. พุทโธ ใจเป็นใหญ่

24. นโมเทอดทูนสูงสุด

25. โมหะสมาธิ

26. ละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่า

27. บวชกาย บวชใจ

 

 

พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุด ธรรมปฏิบัติ 2

01. อภัยทาน 6 ก.ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ

02. กายเป็นเพียงธาตุสี่ - ไม้ตาย

03. มรณะภัย - หนาว

04. บาป - บุญให้ผลตลอดเวลา - 23 ก.ค. 30

05. ไม่ตามใจกิเลส - 23 ส.ค. 29

06. ทิฏฐิของนักบวช - การพิจารณากาย

07. พระพุทธเจ้าออกบวช - ธรรมปฏิบัติ

08. พญามาร 15 ส.ค. 32 - ธรรมเพื่อความสุขใจ

09. พระพุทธเจ้า 2 - 19 ก. ค 32 - สติ

10. ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า 31 ส.ค. 28

11. พุทธปฏิปทา - รวมลงที่ใจ

12. สมถะภาวนา 26 ต.ค. 26 - กระแสของโลก

13. อบรมธรรมะคณะผ้าป่า - การปฏิบัติภาวนา

14. ภาวนาล้างใจให้สอาด 16 ก. ย 26 - จิตโมหะ

15. ใจมีที่พึ่ง 11 ม.ค.29 - ธรรมปฏิบัติ

16. สมมุติสงฆ์ 5 ส.ค. 26 - ธรรมปฏิบัติ

17. ทำจริงๆภาวนาจริงๆ 6 ก.ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ

18. เรือนกายเรือนใจ 6 พ.ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ

19. ฟังแล้วจดจำนำไปปฏิบัติ - สัจจะบารมี

20. ใจกลัวกิเลส - ธรรมปฏิบัติ

21. ตั้งใจไว้ก่อน - ตายได้ตลอดเวลา

22. เกิดมาเป็นทุกข์ 26 ก.พ. 26 - ธรรมปฏิบัติ

23. ตั้งสติระวังจิต - ความตายเป็ยภัยอันใหญ่หลวง

24. ตัวมานะทิฏิ - 31 ก.ค. 25

เสียงธรรมแผ่นที่ 2 รายการที่ 28 - 51  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. ให้รู้ด้วยการภาวนา 23 ต.ค. 29 - 13 ส.ค. 29 [01:00:41]

02. กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด24 ส.ค. 26 - 6 ธ.ค. 26 [01:00:24]

03. จิต - สังขารจิต 4 ส.ค. 26 - มรรคผลนิพพานต้องทำเอง [01:01:36]

04. แนวทางปฏิบัติ 14 มิ. ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ [01:00:45]

05. อุบายเริ่มตนภาวนา 26 พ.ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ [01:00:36]

06. อบรมสมาธิภาวนา 1 7 เม.ย. 26 - 20 ก.พ. 21 [01:01:28]

07. ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 27 มิ. ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ [58:11]

08. กิเลส 4 มิ. ย. 26 - 8 ก.ค. 29 [01:01:25]

09. จิตใจดวงผู้รู้อยู่ 3 พ.ย. 26 - อุบายสร้างสติ [01:01:11]

10. อุบายภาวนาเอาชนะกิเลส 31 ก.ค. 26 - ธรรมปฏิบัติ [01:01:35]

11. มรณะกรรมฐาน 8 มิ. ย. 26 - ทุกข์เพราะยึดถือ [01:01:04]

12. ตนเป็นที่พึ่งของตน - ธรรมปฏิบัติ [57:23]

13. ใจบุญ - ใจบาป 6 ส.ค. 29 - 6 มี.ค. 29 [01:00:21]

14. เอาตายสู้ 7 ก.ย. 28 - นิพพานอยู่ฝากตาย [01:00:46]

15. อบรมสมาธิภาวนา 3 31 พ.ค. 26 - 23 ก.พ. 26 [01:01:30]

16. ผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว - พระอริยะ [01:01:12]

17. ห้วงทุกข์ 31 พ.ค. 26 - 3 ก.ย. 26 [01:00:50]

18. พุทธจิต จิตผู้รู้ จิตภาวนา 12 ม.ค.26 - 29 พ.ย. 31 [01:00:46]

19. พุทโธ - จิตผู้รู้ 8 เม.ย. 26 - 1 ก.ค. 28 [01:01:01]

20. ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น 15 มิ. ย. 26 - 8 ก.ย. 26 [01:01:11]

21. ภาวนาก่อนตาย 27 ก.พ. 26 - 6 ธ.ค. 28

22. พุทโธอยู่ที่ใจ 6 ก.ย. 28 - ธรรมปฏิบัติ [58:54]

23. มรณะกรรมฐาน 13 ก.ค. 26 - ตรัสรู้ธรรม [01:00:48]

24. ความยึดถือ 31 มี.ค. 26 - ธรรมปฏิบัติ [01:01:29]

เสียงธรรมแผ่นที่ 3 รายการที่ 52 - 75  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. การบูชาด้วยการภาวนา - 24 ส.ค. 29 [59:56]

02. โลกธรรม 8 4 ส.ค. 29 - ธรรมปฏิบัติ [01:01:24]

03. ทานอันบริสุทธิ์ 6 ส.ค. 32 - โอปนยิกธรรม [01:01:28]

04. บทปฏิบัติภาวนา - ของจริง [59:45]

05. อาการ 32 - 18 ก.ค. 32 - พระศีรอารย์ 3 [01:00:21]

06. พุทโธฝึกสติ 6 เม.ย. 26 - ธรรมปฏิบัติ [57:10]

07. กายคตาสติภาวนา 1 - ธรรมปฏิบัติ [01:01:31]

08. จิตผู้รู้ 5 ก.ย. 26 - อาการ 32 [01:01:12]

09. ในพรรษาตั้งใจเสียใหม่ - ธรรมปฏิบัติ [01:00:24]

10. หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่ - ดวงตาเห็นธรรม [59:33]

11. บารมี 10 25 ก.ย. 25 - ตัณหาระงับสังขาร [01:00:53]

12. ความตายมีอยู่ตลอดเวลา - ธรรมปฏิบัติ1[59:34]

13. แร่ทองคำ (1) 5 พ.ย. 26 - เสนาสนะ [01:00:38]

14. เวสสันดร - บารมี 10 - มัชฌิมาปฏิปทา [01:01:11]

15. อบรมสมาธิภาวนา 2 เม.ย. 26 - วิปัสสนากรรมฐาน [01:01:30]

16. บุญเก่าหนุนบุญใหม่ - รู้แจ้งแล้วละ [01:00:42]

17. แร่ทองคำ (2) 5 พ.ย. 26 - เสนาสนะ [01:01:14]

18. ภาวนาไว้ก่อน - จิตติดกิเลส [01:00:14]

19. ฟังดีมีปัญญา 18 มิ. ย. 28 - ฟังดีมีปัญญา 2 [01:01:40]

20. จิตรู้แจ้งที่ปัจจุบัน 28 ก.ค. 28 - อาจารโปฏฐะ [52:36]

21. อาสาวกิเลส 20 พ.ย. 32 - หลงตามกิเลส [01:00:34]

22. พระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้ปฏิบัติ - ตั้งใจทำ [01:01:18]

23. สังขารเป็นตัวทุกข์ 23 ต.ค. 29 [42:19]

24. กิมิชาติ - หนอนกินคูถ 6 ก.ย. 25 - พระพุทธศาสนา [01:01:12]

เสียงธรรมแผ่นที่ 2 รายการที่ 28 - 51  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. มรรคผล นิพพานมีจริง [36:21]

02. พุทธเมตตา [24:51]

03. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (2) [01:01:56]

04. สู้ด้วยการภาวนา [33:48]

05. พระบาทสี่รอย [26:55]

06. อานิสงส์การเดินจงกรม  (ขออภัย ไฟล์เสีย) [00:06]

07. มรรคผล นิพพานต้องทำเอง [35:29]

08. อุบายละความยึดถือ [23:53]

09. สุนัขหัวบาด [32:58]

10. อุบายสร้างสติ [25:58]

11. รู้กิเลส [28:29]

12. ต้องเด็ดเดี่วยเหมือนพระพุทธเจ้า - ความตายเลือกไม่ได้ [01:01:18]

13. ของจริง - จิตตั้งมั่น [01:01:21]

14. ภาวนาขัดจิตขัดใจ - ภาวนาดูของปฏิกูล [01:01:26]

15. อุธรรมเตือนใจ - ให้ทำให้ปฏิบัติ [01:01:56]

16. อรหันต์ในปากเสือ [37:34]

17. รู้เท่าทันมารกิเลส [24:12]

18. ตั้งใจปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม [28:22]

19. สำเร็จเพราะความเพียร [31:28]

20. วิธีต่อสู้กิเลส [32:35]

21. ฐานที่ตั้งของจิต [28:40]

22. ทุกข์เป็นของจริง [35:04]

23. ทรมานตน่ [24:25]

24. ฟังเพื่อการปฏิบัติ [37:06]

25. หลักของศีล 8 [23:03]

26. บ่วงมาร [36:33]

27. โลกนี้ไม่เที่ยง [22:18]

28. เพียรปฏิบัติภาวนา [36:17]

29. ขัดจิตด้วยสมาธิ [23:15]

30. พระนิพพานไม่มีเต็ม [38:03]

31. มรณะภัย 8 [25:03]

32. ภาวนาให้ใจเหมือนแผ่นดิน [32:32]

33. มดแดงไต่ขอบด้ง[25:22]

34. มีสติเฉพาะหน้า [35:30]

35. สว่างปัญญา [26:44]

36. พุทโธ [33:26]

37. ปาฯติปาตาเวรมณี [25:20]

38. จิตหลงกายเป็นทุกข์ [37:00]

39. อย่าอ้างกาลเวลา [22:07]

40. ในพรรษาให้ตั้งใจปฏิบัติ [33:20]

41. 11 ม.ค.30 [23:07]

42. กิเลสดองอยู่ในจิต [36:23]

43. ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย [24:30]

เสียงธรรมแผ่นที่ 8 รายการที่ 193 - 236  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. สุดยอดของการภาวนา [28:03]

02. แจ้งที่ใจ [28:12]

03. ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป [32:45]

04. ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว [25:31]

05. ภาวนาในกาย วาจา จิต [36:38]

06. 31 สิงหาคม 2531 [22:48]

07. บุญอยู่ที่ใจ [29:56]

08. มรณะกรรมบาน [23:30]

09. อนัตตา [25:48]

10. อริยสัจจัง [34:47]

11. สงบที่จิต [23:57]

12. สิ่งไม่ดีให้เลิกละ [37:09]

13. ภาวนาฆ่ากิเลส [33:43]

14. สอนใจตัวเอง [27:23]

15. มหาสติมหาพิจารณา [36:12]

16. ทรมานตน [24:39]

17. ดี ชัว กิเลสพลิกแพลง [22:35]

18. ประวัติถำผาปล่อง [34:36]

19. กาย เวทนา จิต ธรรม [36:33]

20. ฝึกจิตให้มีอุเบกขา [19:30]

21. อุบายสร้างบารมี [36:38]

22. เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ [25:00]

23. นักภาวนากลัวตาย [35:57]

24. 23 กันยายน 2526 [18:15]

25. ดูมรณะกรรมฐาน [33:54]

26. อสุภกรรมฐาน [22:20]

27. วันวิสาขบูชา [01:01:16]

28. สังโยชน์ 3 [38:22]

29. ดับไฟกิเลส [23:00]

30. บารมี 10 เมตตาภาวนา [33:27]

31. เราต้องตาย [26:43]

32. ใจวานร [33:41]

33. รวมจิตให้เป็นหนึ่ง [24:37]

34. ความอดทน [35:09]

35. สังขารมาร [25:16]

36. อุบายธรรมภาวนา [35:46]

37. ความตาย [23:46]

38. ร่างกายเป็นยาหม้อใหญ่ - อาการ [01:00:00]

39. ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติ [01:01:55]

40. การพิจารณากาย [29:55]

41. หญ้าปรกตอ [28:08]

42. แนวทางฝึกฝนอบรมตน [34:43]

43. ภาวนาดูให้รู้แจ้ง [28:30]

44. กลัวมารกิเลส [36:20]

เสียงธรรมแผ่นที่ 9 รายการที่ 237 - 282  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. สงครามภายใน [27:36]

02. ทาน ศีล ภาวนา 6 ต.ค.28 [38:02]

03. อานิสังส์ของการภาวนา [23:43]

04. ภาวนาในจิต 12 ต.ค.26 [30:17]

05. ตนเป็นที่พึ่งของตน 22 ก.ค.26 [28:37]

06. พุทธจิตของพระพุทธเจ้า 26 ต.ค.26 [01:00:30]

07. ความสุขในนิพพาน [30:30]

08. กรรมเป็นของๆตน [30:50]

09. รู้แจ้งโลก [32:33]

10. ลิงติดตัง [33:56]

11. พระธรรมเตือนใจ 11 ต.ค.29 [23:10]

12. ธรรมะวันออกพรรษา [34:52]

13. ชีวิตเกิดตายตลอดเวลา [25:50]

14. สัจจอธิษฐาน 25 พ.ย.31 [37:08]

15. สละชีวิตเป็นทาน 23 พ.ย.31 [25:57]

16. พุทธโอวาท [32:50]

17. มดแดงไต่ขอบด้ง 2 17 ก.พ.29 [24:59]

18. บาปออย่าไปทำ 22 ส.ค. 29 [33:14]

19. ปิดอายตนะ [24:03]

20. อบรมโยมกรุงเทพ 8 ต.ค.32 [32:14]

21. สงบจึงเป็นสุข 5 ต.ค.32 [22:21]

22. ละกิเลสหรือเอากิเลส [29:01]

23. ชีวิตเป็นของน้อย 11 มิย 32 [32:22]

24. กรรมฐานห้า 11 มิย 32 [24:52]

25. พรหมวิหารสี่ 14 ต.ค.24 [33:23]

26. ผลคือความสุข 31 พ.ย.28 [29:12]

27. จุดเริ่มแรกของนักบวช [34:04]

28. เตือนใจให้มีสติทุกเวลา 12 ธ.ค. 26 [25:43]

29. เคารพล้างกิเลส 9 ธ.ค. 31 [33:53]

30โลกธรรม 26 ส.ค. 28 [22:13]

31. กิเลสเป็นของละได้ [32:32]

32. อย่าสำคัญผิด [25:54]

33. พุทธคุณ 2 ต.ค.28 [15:02]

34. อุเบกขา [32:35]

35. พุทธรัตน [29:12]

36. ธรรมปีติ - ยินดีในธรรม [31:48]

37. ผู้เข้าถึงศาสนา 6 พ.ย.28 [29:50]

38. ให้ลดละทิฏฐิมานะ [32:46]

39. ให้รู้ด้วยการกระทำ [18:16]

40. พุทโธอยู่ที่ใจ [12:22]

41. แก่นั่งง่วงนอน [20:19]

42. สมถะ วิปัสสนากรราฐาน [26:22]

43. ภาวนาดูมรณะกรรมฐาน 22 พ.ย.30 [33:26]

44. อนาปานุสสติกรรมฐาน [29:02]

45. ภาวนาเอาใจสอนใจ [30:31]

46. ภาวนาให้จิตตั้งมั่น [26:37]

เสียงธรรมแผ่นที่ 9 รายการที่ 237 - 282  (ขอขอบคุณซีดีจากคุณ Ebi สมาชิกเว็บลานธรรม)

01. การภาวนาไม่ใช่ของทำเล่น [31:54]

02. ชีวิตคือการต่อสู้ [30:37]

03. ความเข้าใจในธรรม 9 ก.ย. 26 [29:48]

04. เกิดมาได้อะไร [29:03]

05. ทำ พูด คิด 15 ส.ค. 28 [30:56]

06. ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆ 25 ก.ย. 28 [31:19]

07. ภาวนาให้หลุดสมมุติโลก [29:13]

08. ศรัทธาปัญญา [29:38]

09. สติ 31 ม.ค.31 [31:09]

10. ทางแก้กิเลส 28 ม.ค.31 [30:59]

11. ตั้งจิตไม่ย่อท้อ [32:05]

12. เลิกละบาปประกอบบุญ [28:36]

13. สังขารเกิดดับ [32:22]

14. อุบายธรรม 27 มิย 26 [34:31]

15. พระพุทธบาทสี่รอย [26:40]

16. ทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา 29 ส.ค.29 [28:15]

17. ละกิเลสตัณหา 4 ส.ค. 29 [30:27]

18. เตือนใจนักภาวนา [28:47]

19. ทาน ศีล ภาวนา (2)[29:08]

20. ตั้งใจให้ได้ทุกกาล 30 ก.ค.32 [29:05]

21. บ้าแบกหิน 29 ก.ค.32 [29:31]

22. อาการ 32 25 ก.ค.29 [31:20]

23. กรรมฐานห้า 11 มิย 32 [27:34]

24. กาย ใจเป็นบุญ 27 เม.ย.24 [31:08]

25. พูดดี คิดดี ทำดี 17 มิย 24 [32:24]

26. ขันธมาร 21 ส.ค. 27 [29:04]

27. นิวรณ์ห้า (1) 22 ส.ค. 29 [29:32]

28. ความท้อถอย [30:24]

29. คายกิเลสคืนให้โลก [30:50]

30. จิตหลงกายเป็นทุกข์ [29:57]

31. จงกำหนดเห็นความตาย [ไม่มีไฟล์]

32. พุทธจิตห้าประการ (2) 15 ส.ค.31 [31:17]

33. เวสสันดรบารมี (2) 18 ส.ค. 31 [30:46]

34. ศีลวิสุทธิ 12 ต.ค.24 [32:45]

35. วางเฉยเหมือนแผ่นดิน 24 ก.ย. 26 [31:16]

36. ปริยัติ ปฏิบัติ [30:16]

37. ที่เสื่อมที่เจริญของศาสนา [30:41]

38. บุญของการภาวนา 14 ส.ค.29 [30:34]

39. ความไม้ตั้งใจ 18 ต.ค.29 [33:19]

40. ดินพอกหางหมู 23 ก.ค.30 [30:53]

41. พระกรรมฐาน 29 ม.ค.29 [30:53]

42. ปัญญาบารมี [29:51]