google




หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 แผ่นที่ 8

01. ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน

02. ทำใจให้นิ่งเป็นดวงเดียว

03. ทำใจให้มีความสงบ

04. ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน

05. ทำจิตให้มีอารมณ์เดียว

06. ทำบุญวันเกิดหลวงปู่สิม

07. ทำอะไรต้องอาศัยศรัทธา

08. ที่นี่เป็นสุข

09. ทุกข์เป็นของจริง

10. ทุกขเวทนา

11. ทุกข์ในกาย - จิต

12. ทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอา

13. ทุกขสัจ

14. ทุกขังอริยะสัจจัง

15. ทุกอย่างมีเกิดแล้วดับไป

16. ทุกอย่างรวมลงที่ใจ

17. ธรรมโอสถ - ยาพระพุทธเจ้า

18. ธรรมปฎิบัติ

19. ธรรมยังมีอยู่

20. ธรรมวันทอดกฐินปี 2526

21. ธรรมวันออกพรรษา

22. ธรรมะมีอยู่ที่ปัจจุบัน ไม่ชัด

23. นะโมเทอดทูนสูงสุด