google
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

เสียงธรรม

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ MP3 บรรยาย

01. ให้ใจอยู่กับสติ

02. รีบเร่งภาวนา

03. ตายได้ทุกเวลา

04. ภาวนาก่อนตาย

05. เห็นโทษในการเกิด

06. ภาวนาตายเตือนตนทุกเวลา

07. ทุกขเวทนา

08. กายคตาสติภาวนา

09. โลกเรานี้ไม่เที่ยง

10. จิตไม่ปล่อยวาง

11. ภาวนาที่ปัจจุบัน

12.ให้วางเฉยเหมือนแผ่นดิน

13. รู้แจ้งแล้วละ

14. ภาวนาเตือนตนทุกเวลา

15. สังขาร เกิด ดับ

16. รู้อยู่ที่กาย วาจา

17. ตายอยู่ทุกขณะเวลา

18. กิเลสคือความลุ่มหลงมัวเมา

19. หลักใจ

20. มรณะกรรมฐาน

21. สติมีความสัมผัสต่อการภาวนา

22. ภาวนาล้างใจให้สะอาด

23. สัจจะอธิฐาน

24. รู้ที่ไหนตั้งที่นั้น